Home

Frequentiepolygoon uitleg

Wiskundeleraa

Video 1: Klassenindeling Video 2: De (relatieve) frequentiepolygoon. Tel: +31 (0)6 42 74 72 12 [email protected] kvk: 61916080 Rek: NL27 ABNA 043787407 frequentiepolygoon: een lijndiagram (in Excel: XY of scatterdiagram) met klassemiddens op de x-as, waarbij een lijn de frequenties van iedere klasse met elkaar verbindt. Het frequentiepolygoon wordt vooral toegepast om frequentieverdelingen met ongelijke klassebreedtes grafisch weer te geven. b Als je een frequentiepolygoon zou maken in plaats van een staafdiagram, krijg je de lijn / kromme die er ook in getekend staat. Hieronder staat deze nog een keer, maar dan zonder staafjes van het staafdiagram. Als de frequentiepolygoon bij een reeks waarnemingsgetallen deze vorm heeft, is er sprake van een normale verdeling Video 1: (Relatieve) cumulatieve frequentiepolygoon. Tel: +31 (0)6 42 74 72 12 [email protected] kvk: 61916080 Rek: NL27 ABNA 043787407

Beschrijvende statistiek - correlatie - WiskundeAcademie

Een frequentiepolygoon - hhofstede

De cumulatieve frequentie van een klasse geeft aan hoeveel waarnemingen in en onder die klasse vallen. Om deze reden gebruik je bij het tekenen van een somfrequentiepolygoon altijd de rechter klassegrens. Bij een 'gewone' frequentiepolygoon gebruik je het klassemidden van elke klasse Een frequentieverdeling is een samenvattend overzicht van frequenties van de waarden van waargenomen data. Eenvoudig gezegd geeft een frequentieverdeling weer hoe vaak elk van de mogelijke waarden of klassen waargenomen is. Daarnaast wordt onder frequentieverdeling ook verstaan de afspraken die worden gemaakt over het gebruik van de frequenties van elektromagnetische trillingen in een bepaald medium, bijvoorbeeld de ether of een kabel voor bijvoorbeeld radio, TV of telefonie frequentiepolygoon. De frequentiepolygoon is een lijndiagram waarin boven elk waarnemingsgetal de frequentie is uitgezet. Begin en eindpunt liggen op de horizontale as. Je kunt ook de relatieve frequenties gebruiken. Je spreekt dan van een relatieve frequentiepolygoon Als je iets meet kun je je waarnemingen bijhouden in een frequentietabel. Daarin wordt aangegeven hoe vaak een bepaalde hoeveelheid voorkomt. De absolute frequentie en relatieve frequentie geven informatie over hoe vaak een bepaald waarnemingsgetal voorkomt. In deze theorie behandelen we deze begrippen Video 1: Histogram, frequentietabel en (relatieve) frequentiepolygoon. Video 1: Histogram, frequentietabel en (relatieve) frequentiepolygoon. skip to Main Conten

Statistiek

Video: Histogram en (relatieve) frequentiepolygoon (havo/vwo A/C

Wat is een frequentiepolygoon? En wat is een cumulatief frequentiepolygoon? En natuurlijk de vraag waarom we ze gebruiken Deze video geeft uitleg over hoofdstuk 1.1 Histogram en frequentiepolygoon voor het vak wiskunde D WisFaq, de digitale vraagbaak voor het wiskundeonderwijs in Nederland. \require{AMSmath} 0. Frequenties, absoluut, relatief en cumulatief Frequentie-tabe

Relatieve frequentiepolygoon en histogra

Frequentieanalyse wordt toegepast op waarnemingen aan een bepaald verschijnsel. Het verschijnsel kan tijdsafhankelijk zijn (bijvoorbeeld de gemeten neerslag in een bepaald punt) of plaatsafhankelijk (bijvoorbeeld gewasopbrensten in een gebied) of anderszins Een histogram in Excel maken. Een histogram is een grafische weergave van een frequentieverdeling. De volgende opdracht laat zien hoe je een histogram in Excel kunt maken. Open Microsoft Excel

Wat is de normale verdeling? De normale verdeling is een grafische weergave van gegevens in een vloeiende, symmetrische klokvormige kromme. Uitleg, opgaven en uitwerkingen m.b.t de normale verdeling op Wiskunde.net Hoe je bij een frequentieverdeling een histogram en een frequentiepolygoon tekent. Welke soorten variabelen voorkomen bij waarnemingsgetallen. Rekenen met centrum- en spreidingsmaten. Waar je op moet letten bij het verzamelen van gegevens en het presenteren ervan Frequentiepolygoon = Synoniem: polygoonEen Frequentiepolygoon gaat uit van een histogram. In het histogram worden de frequenties op de verticale as uitgezet tegen de klassenmiddens op de horizontale as. De verkregen punten worden door een lijn ve... Normale verdeling = Ook `Curve van Gauss` of `Kromme van Gauss` Een cumulatief frequentiepolygoon ontstaat uit een histogram van somfrequenties. Maak een relatief frequentiepolygoon met dezelfde klassenindeling als in de uitleg. e. Maak ook het cumulatief frequentiepolygoon. Inleiding. Verkennen. Uitleg. Theorie. Voorbeeld 1. Voorbeeld 2. Voorbeeld 3. Verwerken Toepassen Cumulatieve frequentie berekenen. In de statistiek verwijst absolute frequentie naar het aantal keren dat een bepaalde waarde in een gegevensverzameling wordt weergegeven. Cumulatieve frequentie is anders: het is de som (of het voorlopige..

Beste In vroegere versie van Excel kon je 2x dezelfde gegevens (cellen) selecteren (m.b.v. de Ctrl-toets). Zo kon je een histogram en frequentiepolygoon tekenen. Zie resultaat hieronder. In MS Exce Cumulatief Frequentiepolygoon : Een cumulatief frequentiepolygoon (of ook wel somfrequentiepolygoon) teken je precies zo als een gewoon frequentiepolygoon, maar dan op de y-as de cumulatieve frequenties i.p.v. de gewone. Natuurlijk kun je weer kiezen of je die frequenties absoluut of relatief (in procenten) geeft Frequentiepolygoon Een lijndiagram met de frequenties van de waarden van een variabele . Cumulatief frequentiepolygoon of somfrequentiepolygoon Een lijndiagram met de somfrequenties van de waarden van een variabele. Staafdiagram . Iedere waarde van een variabele heeft een staaf

Wat is en hoe maak je een frequentie polygoon? - GoeieVraa

 1. Uitleg symbolen: f = frequentie μ Cumulatieve frequentiepolygoon = frequentiepolygoon, maar met de cumulatieve frequenties (alle gegevens bij elkaar opgeteld) Histogram = staafdiagram, let wel op de breedte van de kolommen. Tussenantwoorden altijd in 5 decimalen! Inhoud van de tabellen
 2. g 1,0 valt in de klasse 1,0 tot 2,0. Noot 2: Bekijk ook de theorie over modus en gemiddelde van een indeling in klassen.. 5. Wat is een somfrequentietabel? Een somfrequentie of cumulatieve frequentie van een waarne
 3. Frequencies. In een frequentieverdeling van een variabele wordt aangegeven hoe vaak iets voorkomt, het percentage en het cumulatieve percentage
 4. Op zoek naar een goede uitleg van m.n het onderdeel statistiek voor Havo 5 wiskunde A kwam ik op deze site terecht. Prachtige Prezi-presentatie. In het onderdeel betrouwbaarheidsinterval voor populatiegemiddelde zag ik dat het 'wortelteken' ontbreekt bij de berekening met 547
 5. imum (dus 155) en zet dit in de daarvoor bestemde cel G7. Zet in G8 de volgende lengte (156) en selecteer G7 en G8. Sleep met de vulgreep tot je een kolom hebt met lengtes van 155 t/m 201 (201 staat in cel G53). Selecteer de kolom H7 t/m H53 waar de frequenties in moeten komen
 6. aal, Ordinaal, Interval en Ratio Wanneer je onderzoek doet heb je vaak variabelen die je hierin moet verwerken. Variabelen zijn elementen uit een onderzoek die verschillende waarden kunnen aannemen

De onderstaande tabel geeft weer wat de kracht van een verband is. Een correlatie van 0 wilt zeggen geen verband, hoe groter de correlatie wordt (dichter bij 1), hoe sterker het verband Bekijk en download hier gratis uw Texas Instruments ti 84 plus handleiding. Of stel een vraag aan een productbezitter bij problemen met uw apparaat in het forum frequentiepolygoon = Frequentiepolygoon[lijst5,lijst6]. N.B. Van de frequentiepolygoon kan een cumulatieve frequentiepolygoon gemaakt worden. Zie daarvoor de uitleg bij het commando

Een frequentiepolygoon ontstaat door in een histogram de middens van de bovenkanten van de staven te verbinden met lijnstukken en daarna de staven te verwijderen. Bij een cumulatieve frequentiepolygoon begin je aan de linkerkant van de eerste klasse, waar de cumulatieve frequentie is Hoii, heb je alleen maar uitleg over dit hoofdstuk of ook nog over hoofdstuk 4. Want ik moet voor mijn toetsweek volgende week die kennen en ik snap het nog niet helemaal met de grafische rekenmachine ik hoop dat je me kan helpen!! Groetje

Absolute frequentiepolygoon. Vervolgens kan je deze gegevens in een staaf- of lijngrafiek weergeven, zodat je nog een beter 'beeld' krijgt van de verdeling: Absolute en relatieve frequenti Frequentietabel en absolute & relatieve frequentie: Als je iets meet kun je je waarnemingen bijho. Een lijndiagram van de somfrequenties van een bepaalde verdeling noem je een somfrequentiepolygoon of cumulatief frequentiepolygoon. Bij een klassenindeling worden de somfrequenties bepaald door de frequenties van een bepaalde klasse en alle voorgaande klassen op te tellen. Deze somfrequenties worden dan uitgezet boven de rechter klassengrenzen Huiswerk en Practica. Laatste berichten. 10:10. Kwantum verstrengeling 16; 08:4 Statistiek - Centrummaten en de normale verdeling In de statistiek worden centrummaten gebruikt om de centrale tendentie aan te geven. Er zijn verschillende maten om iets te zeggen over het midden van de verdeling Bron: Marcel Eggen - (c) Youtube.nl (2021) Vragen na deze uitleg? 10 January, 2021. Reageer. Kies je bladzijde hoofdstuk 2. Blz. 54: Histogram en frequentiepolygoon.

Frequentiepolygoon en dichtheid - Wiskunde Academi

1. Centrummaten en spreiding Statistiek is een tak van de wiskunde die zich bezig houdt met het onderzoeken van verschijnselen (gebeurtenissen) in of bij een (grote) groep mensen of objecten.De te onderzoeken verzameling objecten heet populatie. Het verzamelen van de gegevens voor het onderzoek wordt gedaan via waarnemingen (tellingen) of enquêtes frequentietabellen wiskunde-interactief.be. Absolute frequentie De absolute frequentie van een waarde is het aantal keer dat deze waarde voorkomt. Alle waarden en hun bijhorende frequentie brengen we onder in een frequentietabel Samenvatting over Beschrijvende statistiek voor het vak wiskunde. Dit verslag is op 24 oktober 2003 gepubliceerd op Scholieren.com en gemaakt door een scholier (5e klas vwo Het diagram dat op deze wijze ontstaat, noemen we een frequentiepolygoon (poly = veel, goon = hoek). Als er twee frequentiepolygonen in één plaatje staan, is dat wel goed af te lezen betekenis uitleg μ gemiddelde ∑ som totaal van de scores N n aantal totaal van de steekproef(n) of populatie(N) twee kwantitatieve variabelen weer kwalitatieve variabele= in staafdiagram kwantitatieve variabele= in histogram of frequentiepolygoon of cumulatieve frequentiepolygoon.

4. De frequentieverdeling - Universiteit Leide

Voordeel frequentiepolygoon: waarnemingen binnen een klasse zijn vrij eenvoudig te schatten. Voordeel frequentiepolygoon: steilste deel geeft grootste stijging of daling ten opzichte van naastgelegen klasse. Nadeel frequentiepolygoon: de klassengrenzen zijn minder gemakkelijk af te lezen. 14a De klassenbreedte is 2502kg kg−=48 00, 2 kg Absolute en relatieve frequenties, wat is dat? Daar horen enige formules bij hoe je dat het beste kan berekenen. Daarnast heb je ook nog cumulatieve f.. Excel: Boxplot + frequentiepolygoon (grafieken) Geplaatst door de TopicStarter: 11-10-06 21:03 Hallo, Ik moet dit jaar een eindwerk (GP) maken over statistieken. Tegen vrijdag moet ik al een deeltje afgeven, en daar zitten ook grafieken bij. Nu ben ik al heel de middag bezig en krijg ik 2 grafieken echt niet getekend Alle hoofdstukken van wiskunde A uitgelegd in video's. Bekijk deze samenvattingen per hoofdstuk als voorbereiding op je toets of examen 4.5 Frequentiepolygoon, staafdiagram, boxplot, enz. 25 4.6 Gemiddelde, modus, mediaan, standaard afwijking enz. 26 4.7 Klassenindeling maken 26 4.8 Normale verdeling 27 4.9 Binomiale verdeling 28 4.10 ook een uitleg hoe je die moet installeren. De Grafische Rekenmachine (GR).

Wat is de betekenis van Cumulatief? Op Ensie, Encyclopedie sinds 1946, vind je 8 betekenissen van het woord Cumulatief. Door experts geschreven Er zijn verschillende tabellen en grafieken die je moet kunnen opstellen en aflezen. Denk hierbij aan de frequentietabel, staafdiagram, dotplot, lijndiagram, cirkeldiagram, steel- en bladdiagram, boxplot, spreidingsdiagram en frequentiepolygoon. Je moet daarnaast weten hoe de normale verdeling werkt en hoe je uitbijters in een grafiek kunt vinden Maar dan moet je wel eerst je gegevens kopieren naar de kolom ernaast en dan beide kolommen selecteren. Hij heeft namelijk voor zowel de kolommen als voor de lijnen aparte gegevens nodig. Doe je dit dan krijg je een kolom-diagram met de toppen van de kolommen verbonden met het frequentiepolygoon

Kennisbasis Statistiek: links naar termen en onderwerpen. Zie ook Forum Statistiek en Adviesburo voor Statistiek en Onderzoek WynneConsul Betreft vraag 2.3.8 met onderstaand antwoord. In de boxplot is inderdaad te zien dat verder niemand in de controlegroep een fout gemaakt heeft Om de frequentiepolygoon te tekenen ga je naar Stat Plot, daar kies je het type plot dat je moet hebben, L1 invullen bij values, 2L (of 1) bij frequency, de klassenbreedte kun je bij Window instellen (als ik me niet vergis)

Uitleg www.mathall.nl MAThADORE-basic . Nadere informatie . 5.0 Voorkennis. Voorbeeld 1: In een vaas zitten 10 rode, Relatief frequentiepolygoon van de lengte van mannen in 1968 1 4.1 Eigenschappen van de normale verdeling [1] In dit plaatje is een frequentiepolygoon getekend Histogram + frequentiepolygoon: voorstellen gegevens van een steekproef van een continue veranderlijke. Bivariate gegevens: (pag. 13 Boxplot = voorstellen van gegevens met aanduiding centrum en spreidingkenmerken : extra uitleg (pag. 24) Empirische momenten (pag. 25) Empirische scheefheid Pagina's in categorie Handleiding(officieel) Deze categorie bevat de volgende 200 pagina's, van in totaal 776. (vorige pagina) (volgende pagina Maak een cumulatief frequentiepolygoon voor havo-4 en gebruik dit om de 'middengroep' van havo-4 te bepalen. f. Vergelijk de middengroepen van havo-4 Een voorbeeld met een korte uitleg is voldoende. Boven de staven staan de precieze frequenties. Gebruik die frequenties voor je. Data preparatie en bewerkingen. Als leidraad voor deze cursus wordt data gebruikt verkregen uit een enquête naar de woonwensen van propedeuse studenten van het instituut bedrijfskunde van de HAN gehouden in november 2016 (Enquête woonwensen studenten propedeuse.pdf). 269 studenten hebben de enquête ingevuld.De gegevens van de enquête staan in het bestand DataWoonwensenStudenten.xlsx

Microsoft Excel is het toonaangevende spreadsheetprogramma, een krachtige tool voor gegevensvisualisatie en -analyse. Til je analyses naar het volgende niveau met Excel Nieuwe pagina 1 - hhofstede . De juf van groep 8 maakt daarvan het histogram hiernaast. De klassen die zijn gebruikt in bovenstaande voorbeelden zijn niet even breed histogram: een staafdiagram met klassen op de x-as en frequenties op de y-as. • frequentiepolygoon: een lijndiagram (in Excel: Ongelijke klassebreedtes Wanneer er sprake is van ongelijke overeen met de frequentie van de. Proef/oefen tentamen 25 Januari, vragen en antwoorden Tentamen Januari 2014, vragen en antwoorden Biomechanica - Een samenvatting gemaakt aan de hand van de cursus en de powerpoints. Samenvatting%20Ontwerpen Formularium statistiek Statistiek samenvatting Statistiek: Opgave + extra uitleg Het jaaroverzicht 2019 Oefening Normale Verdeling BMI Alle Notities Recht - Samenvatting - hoofdstuk 1 - 5. Dat het frequentiepolygoon van een steekproef goed benaderd wordt door de functie f , blijkt eerder de regel dan de uitzondering te zijn. In dat geval kunnen we dan ook zeggen dat de waarden van. Op deze pagina vind je samenvattingen voor het boek Statistiek in bedrijf, geschreven door Herman Quaadgras. De samenvattingen zijn door studenten zelf geschreven, waardoor je de inhoud van het boek nog beter kunt begrijpen. Denk aan uitleg over Statistiek, windesheim, cirkeldiagram, Frequentiepolygoon, Frequentieverdeling, Variabelen, b en c & bedrijf

Normale verdeling - Theorie wiskunde - Dr

 1. Cumulatieve frequentie De cumulatieve frequentie van een waarde is de som van de absolute frequenties van deze waarden en alle voorgaande. Je leest af hoeveel waarden. Mediaan berekenen vanuit frequentietabel - posted in Kansrekening en Statistiek: Hallo, Zou mij iemand kunnen uitleggen hoe je de mediaan moet berekenen vanuit een
 2. Stuur mij een e-mail als er nieuwe berichten zijn. Samenvattingen van de examenstof. Meer samenvattingen voor je examen? Koop ze bij Bol.com
 3. Als bij een vraag een verklaring, uitleg of berekening vereist is, worden aan het antwoord meestal geen punten toegekend als deze verklaring, uitleg of berekening ontbreekt. kun je inschatten hoe de relatieve frequentiepolygoon van deze variabele a, , , )
 4. Uitleg massaproductie (+ berekening prijzen), verkoopresultaat, bezettingsresultaat, voorcalculatie (van budgetresultaat, prijsverschillen, efficiencyverschillen (a.k.
 5. WISKUNDEDTWEEDEFASEHAVO PAGINA1 3.3 Diagrammengebruiken Inleiding Figuur1 Nadatdegegevensgeordendzijnineentabel,kunjedezeook grafischverwerken.

Een van het histogram afgeleide grafiek is de frequentiepolygoon. Hierbij worden eerst de klassenmiddens bepaald en daarna worden punten in de grafiek getekend boven de klassenmiddens. De hoogte van deze punten is gelijk aan de hoogte van de kolom in de histogram. De verbindingslijn van deze punten noemt men frequentiepolygoon Frequentiepolygoon Boxplot Van de ene naar de andere representatie omzetten Centrum- en spreidingsmaten Koppeling tussen verschillende representaties en de centrum- en spreidingsmaten Boekje 2 Ook beschikbaar in DWO Opdrachten zijn hetzelfde als het boekje Schakelen tussen papier en IC 11-nov-2014 - Ga nu naar http://www.WiskundeAcademie.nl voor nog meer online gratis video uitleg over alle onderwerpen van wiskunde op de middelbare school! Volg ons.

Als men de gegevens uitzet in een frequentiepolygoon of een lijndiagram, dan ontstaat de grafi ek in fi guur A.4. De frequenties worden door punten aangegeven die boven de klassenmiddens staan. Daarna worden de punten door rechte lijnen met elkaar verbonden. Op de x-as staa Cumulatief frequentiepolygoon of ogief Lijndiagram verbonden met x-as in de ondergrens van de eerste klasse Doel: mediaan en kwartielen aflezen. 2.5 De boxplot Simpele boxplot (kunnen tekenen op papier) Op basis van frequentietabel en ogief tekenen; Doel: samenvatting in 5 punten Gewone boxplot (kunnen interpreteren) Op basis van losse gegeven Hoofdzaken Hoofdstuk 2 . Voorstellen van gegevens: Univariate kwalitatieve gegevens: (pag. 6-9); Staafdiagram: voorstellen van frequenties - relatieve frequenties; Pareto diagram: voorstellen cumulatieve frequenties (volgens dalende volgorde van de frequenties); Cirkeldiagram (taartdiagram): voorstellen (relatieve) frequentie Je kan de passende grafische voorstelling (staafdiagram, lijndiagram, cirkeldiagram, histogram en frequentiepolygoon) gebruiken om statistische gegevens binnen een bepaalde context te interpreteren. Je (TITEL NOTA, EVENTUEEL VERSIE) (DATUM) P 4 Uitleg en oefeningen op de basis GEHELE GETALLEN De gehele getallen zijn : 0,1,-1, 2, -2.

(Relatieve) cumulatieve frequentiepolygoon - Wiskunde Academi

 1. Regressieanalyse in Excel. Regressieanalyse is een uitstekende methode voor het analyseren van grote aantallen gegevens en het doen van prognoses en voorspellingen. Bekijk de volgende instructies om te kunnen werken met regressieanalyse in..
 2. Woordenlijst HAVO Wiskunde A : A : Aantonen : Absoluut : Afleiden : Afnemend stijgen/dalen : Aselect : B : Beginwaarde : Bepalen : Beredenere
 3. Excel: Boxplot + frequentiepolygoon (grafieken) Geplaatst door de TopicStarter: 11-10-06 21:03 . Hallo, Ik moet dit jaar een eindwerk (GP) maken over statistieken. Tegen vrijdag moet ik al een deeltje afgeven, en daar zitten ook grafieken bij

Hoe maak je een somfrequentiepolygoon? - GoeieVraa

12a Nee, want door de 357 bezoekers in klasse [170, 190] kan het frequentiepolygoon nooit symmetrisch zijn. b Bij punt twee van de vorige bladzijde in je boek staat dat als het frequentiepolygoon geen klokvorm is, dat het zeker geen normale verdeling is. Opm_MW9_HavoAdl1-Uitw.indd 130 14-9-07 10:42: Je kan daarbij foto's opsturen, bijvoorbeeld van de opgave in je boek, of van je aantekeningen. De coach helpt je vervolgens en kan ook afbeeldingen terugsturen. We garanderen dat er binnen tien seconden iemand voor je klaar zit. Binnen vijf tot zeven minuten heb je de uitleg gekregen die je nodig hebt. Open klasse Frequentiepolygoon Een van het histogram afgeleide grafiek is de frequentiepolygoon. Hierbij worden eerst de klassenmiddens bepaald en daarna worden punten in de grafiek getekend boven de klassenmiddens Geef voor de eerste vier dagen aan hoe dat moet en vertel wat er verticaal precies af te lezen valt bij dit cumulatief frequentiepolygoon. Om roofvogels in een gebied te bestuderen, worden tellingen uitgevoerd. Vaak deelt men het gebied in stukken en telt men in elk van de stukken hoeveel roofvogels er voorkomen voorwoord het woord betekent oorspronkelijk: aangaande de en wel met name de bevolkingscijfers en de cijfers omtrent de economie van de staat. tegenwoordig i

WISKUNDEATWEEDEFASEVWO PAGINA1 1.3 Diagrammengebruiken Inleiding Figuur1 Nadatdegegevensgeordendzijnineentabel,kunjedezeook grafischverwerken. frequentiepolygoon; toedoen; Over ons. Encyclo.nl, online sinds 2007, is een zoekmachine voor Nederlandstalige begrippen en definities. De website probeert alle woordenlijsten op het internet, groot en klein, samen te brengen om het zoeken naar woorden makkelijk te maken. Ook op deze website Wiskunde is een vak dat je moet doen. Door veel oefenen kun je een heel eind komen. Deze site helpt je daarbij

frequentiepolygoon hoort bij dagdienst B. Tot verbazing van de directie is de uitvaltijd tijdens de nachtdiensten in vrijwel alle gevallen lager dan tijdens de beide dagdiensten. Omdat elke minuut uitvaltijd het bedrijf geld kost, besluit de directie nader onderzoek te doen naar de uitvaltijden van de drie verschillende diensten frequentiepolygoon voor restaurant C. Uit het onderzoek bleek dat er tussen de fooi F en de hoogte van de rekening R een lineair verband bestaat. De onderzoeker vond de volgende gegevens: • bij een rekening van 20 dollar hoort een fooi van 3,75 dollar; • bij een rekening van 85 dollar hoort een fooi van 12 dollar Als bij een vraag een verklaring, uitleg of berekening vereist is, worden aan het antwoord meestal geen punten toegekend als deze verklaring, uitleg of berekening ontbreekt. Geef niet meer antwoorden (redenen, een cumulatieve frequentiepolygoon weergegeven in figuur 1 WisFaq, de digitale vraagbaak voor het wiskundeonderwijs in Nederland. \require{AMSmath} 2. Meetniveaus In de statistiek wordt meestal een onderscheid gemaakt tussen verschillende 'soorten' variabelen

Frequentieverdeling - Wikipedi

Relatief 1) Aardig 2) Beperkt 3) Betrekkelijk 4) Betrekkelijk voornaamwoord 5) In verhouding stellen 6) Naar verhouding 7) Niet volstrekt 8) Onzeker 9) Ten opzichte van 10) Vergelijkenderwijs 11) Verhoudingsgewij Om standaardafwijking en frequentiepolygoon en dergelijke te berekenen, geef je je gegevens (dus alle gegeven getallen) in in een lijst (Stat > Edit List); mocht je gegroepeerde gegevens hebben, dan geef je de waarden in in L1 en de afzonderlijke frequenties in L2 bijvoorbeeld Op deze pagina vind je alle vragen in de categorie Techniek. Vragen over aardrijkskunde, astronomie, biologie, filosofie, natuur- en scheikunde, psychologie, sociale wetenschap en techniek vind je in één van de gerelateerde subcategorieën Naast de analyse op een of twee variabelen hebben we ook nog analyses op meerdere variabelen tegelijk. Dan betreft het ten eerste de Multiple Respons vragen, en ten tweede vragen met dezelfde antwoord categorieën

 1. 400036-2-12o Begin wiskunde A1,2 20 04 Tijdvak 2 Woensdag 23 juni 13.30 - 16.30 uu r Examen HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Voor dit examen zijn maximaal 82 punten t
 2. wiskundeacademie.nl Gratis online bijles in wiskunde Dat kan De Wiskunde Academie geeft je met behulp van professionele videos uitleg over alle onderwerpen van de wiskund
 3. Start studying marktonderzoek examen. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools
 4. -sec
 5. Samenvatting Statistiek Solution Manual Statistics Solman Agresti Summary Statistics Samenvatting Statistiek 1 extra oefeningen kansberekening met uitwerkingen Samenvatting Discovering statistics Andy Field Proef/oefen tentamen 27 oktober 2015, vragen en antwoorden Proef/oefen tentamen 22 December 2016, vragen en antwoorden Statistiek samenvatting HC Answers agresti & finlay.pd
 6. Leerlingen leren behoorlijk wat nieuwe woorden bij wiskunde, en het is belangrijk om verbanden te leggen met woorden die ze al kennen. (Al zouden er mooiere wiskundige termen bedacht moeten kunnen worden dan, om maar een gedrocht te noemen, 'relatieve cumulatieve frequentiepolygoon.') Tussen wiskunde en taal bestaan wel meer verbanden
 7. 1 Opgave 1 Een kom tomatensoep voor 6 personen bevat 30 balletjes. De soep wordt willekeurig uitgeschonken over 6 borden. Bereken (a) De kans dat er geen enkel balletje in je bord terecht komt (b) De kans dat je 10 balletjes in je bord vindt (c) Het verwachte aantal balletjes in je bord Opgave 2 Gegeven is een kansvariabele X met cumulatieve verdelingsfunctie P(X x)= 1/3 x voor 0 < x < 3

Wat is een frequentietabel en een histogram? Hoe maak je

Ik vat mijn taak serieus op. Als er een proefwerk aankomt lees ik zelfstandig al op vóór in Netwerk, zodat ik dochter naderhand met een zweem van vermoeide betweterigheid kan uitleggen hoe het zit. Als ze 's ochtends de straat uitfietst, roep ik haar met m'n ongeschoren kop vanaf het stoepje nog even na: 'En denk erom: de grafiek van de klassenmiddens heet een frequentiepolygoon!' Uitleg Termen. Universiteit / hogeschool. Vrije Universiteit Brussel. Vak. Statistiek (VUB-INDW-022) Academisch jaar. 2015/2016. Nuttig? 2 1. Delen. Reacties. Meld je aan of registreer om reacties te kunnen plaatsen. Gerelateerde documenten Workshop Voor de verandering Studiedag NVvW 7 november 2015 Marjan Botke & Rob van Oord In de hand-out kun je de volgende zaken vinden: de werkbladen over snmarties die tijdens de studiedag gebruikt zijn de bladen die ik in de lessen 4 havo en 4 vwo heb gebruikt: 6 pagina's voor 4 havo 5 pagina's voor 4 vw

Kansrekenen
 • Als tanden konden kiezen (PDF).
 • Funda Winkel.
 • Veilig leren lezen kim versie kern 2.
 • Kattenbak zwanger tips.
 • Symfony CMS bundle.
 • Orchidee bladeren vallen af.
 • Telefoon gestolen aangifte.
 • Motorische ontwikkeling peuter.
 • Ingewanden dieren.
 • Ingevlochten vlecht Engels.
 • Honing gezicht.
 • Manhattn's burgers brussel.
 • Grandhall premium g3 built in.
 • Timberprint.
 • Voorletters naam.
 • Frozen shoulder behandeling alternatief.
 • Deuterocanonieke boeken online.
 • Auto tekenen 3D.
 • Rabiës vaccinatie hond Duitsland.
 • Gespoten plafond witten.
 • Watch Power season 6.
 • Gripzakjes 60x80.
 • Fasen van de maan.
 • Mercedes gl klasse.
 • Espresso percolator.
 • Ford Focus 2011 specs.
 • Pratt meaning.
 • Lijst met pictogrammen.
 • Supernatural Jack.
 • Selecteren met Pen Photoshop.
 • Topografie kaart Nederland zonder namen.
 • Programma wereldkampioenschappen afstanden.
 • Mitralisklepstenose.
 • Dwergmuis nest.
 • Dolce Gusto Aldi prijs.
 • GIKS Rokken.
 • Gebruikerservaring Hyundai Kona.
 • Cellular blue nevus.
 • AVG arts Zwolle.
 • Evanescence missing.
 • Prelude no 1 in c major lang.